Father Edward Seton Fittin, O.S.B. Appointed as Prior